ANBI gegevens

Als Stichting Kerk en Aardbeving hebben wij een ANBI status.  

Naam van onze instelling: Stichting Kerk en Aardbeving

RSIN: 857561650
KVK: 68718934

Doelstelling Stichting: Het (doen) ondersteunen van allerhande activiteiten, alsmede het (doen) verwerven en (doen) beheren van de financiële en stoffelijke middelen ten behoeve van het interkerkelijk platform Kerk en Aardbeving en alle andere denkbare activiteiten gericht op kerkelijke maatschappelijke betrokkenheid in het wingebied van het Groninger gasveld.

Stichting Platform Kerk en Aardbeving heeft de volgende statutaire bestuurders:

Voorzitter: Ds. Harmen Jansen
Secretaris: Jan van Asselt
Penningmeester: W.L. van Weerden

Postadres:

Schepperij 17, 9791LW, Ten Boer

De bestuurders van Stichting Kerk en Aardbeving ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Enkel werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Stichting Plaform kerk en Aardbeving heeft momenteel geen medewerkers in dienst. Werkzaamheden worden op factuurbasis door externen verricht.

Verkorte financiële verantwoording 2019/2020

De inkomsten van Stichting Platform Kerk en Aardbeving komt gedeeltelijk bij kerken en instellingen vandaan. Het andere gedeelte is een subsidie die wordt verstrekt voor deelname aan het gasberaad. Voor deze deelname is een coördinator aangesteld die op factuurbasis wordt betaald. De subsidie hiervoor kwam tot 2020 vanuit het ministerie van Economische Zaken, sinds 2020 ontvangen we deze vanuit het Gasberaad.
De reservering Coördinator is gebruikt om halverwege 2020 een parttime medewerker aan te gaan stellen. Deze is bij een andere organisatie in dienst genomen en hij wordt door Stichting Kerk en Aardbeving betaald voor de werkzaamheden die voor Stichting Kerk en Aardbeving worden uitgevoerd.

Tot halverwege 2020 hadden we één coördinator in dienst die werkzaamheden voor ons uitvoerde, daarna twee personen. We verwachten daarom de komende jaren een toename van onze uitgaven. 

Beleidsplan Platform Kerk & Aardbeving

Het Platform Kerk en Aardbeving is het overlegorgaan van vertegenwoordigers van verschillende kerken/ geloofsgemeenschappen uit het aardbevingsgebied. De werkzaamheden zijn sinds de oprichting ervan in 2014 gestaag toegenomen. De rol die het Platform kan en wil spelen wordt ook steeds duidelijker. De uitdagingen in verband met grote versterkingsoperaties, moeizame schadeafwikkeling en de ondersteuning en begeleiding van bewoners zijn groot. Het Platform wil met de plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen samen handen en voeten geven aan de bijzondere opdracht die er ligt. Er ligt belangrijk werk en dat zal nog jaren zo blijven.

Het Platform is gestart als een persoonlijk initiatief van voorgangers en kerkleden en heeft steeds een open samenstelling gehad. Er is nooit een officieel mandaat gevraagd of gegeven. Het Platform heeft kunnen functioneren, omdat het zowel naar buiten toe (tot en met ‘het Torentje’ in Den Haag) als naar binnen toe (kerkleden, kerkenraden en kerkleiders ) gezien wordt als gezicht van de kerken in het aardbevingsgebied. Het Platform wil helpen om getuigenis te geven in daad en woord van ‘de hoop die in ons is’ voor de dorpen en hun bewoners, geïnspireerd door de Boodschap van hoop. Kort samengevat: het gaat om de diaconale, pastorale, profetische en missionaire opdracht.

Het Platform zit in een fase waarin er subsidies aangevraagd moeten worden en er mensen voor werkzaamheden vrijgesteld moeten worden of moeten worden aangetrokken. Het Platform is daarom in 2017 een Stichting geworden. 

Na drie studiedagen heeft het Platform de volgende vier hoofdtaken of speerpunten vastgesteld:

1. Platform Kerk en Aardbeving

2. Platform Kerk en Aardbeving en samenleving

3. Platform Kerk en Aardbeving en kerken

4. Platform Kerk en Aardbeving en geestelijke verzorging

Een korte toelichting per onderdeel. Gedeeltelijk gaat het om bestaand werk, gedeeltelijk om voorgenomen beleid.

1. Platform Kerk en Aardbeving

Het Platform is uniek omdat de aardbevingsproblematiek vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen bij elkaar heeft gebracht, allemaal op vrijwillige basis. In de periode 2014-2018 was er ondersteuning vanuit de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen door een onderzoeker. Inmiddels is het onderzoek van Jacobine Gelderloos, naar dorpskerken, afgerond en is einde van deze vorm van ondersteuning vanuit de PThU  en de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in zicht (1 oktober 2018).

De voornaamste taak van het Platform is bezinning en informatie vergaren en uitwisselen op het brede terrein  van de aardbevingsproblematiek. Contacten onderhouden met de PThU en  RuG.

Het platform is verantwoordelijk voor de financiering van het werk van de coördinatoren.

Het Platform vergadert 1X in de 6 weken.

2. Platform Kerk en Aardbeving  en samenleving 

Dit houdt in dat bij toerbeurt vertegenwoordigers van het Platform en/of van kerken aanwezig zijn bij bewonersbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten en soms ook protestacties zoals Breien voor Groningen. Ook zijn er contacten met Ons Laand ons Lu. Maar presentie in publieke ruimte heeft ook betrekking op participeren in het maatschappelijk debat zowel lokaal, regionaal als nationaal door middel van het schrijven van opiniestukken, aanwezig zijn bij rondetafelbijeenkomsten en kennistafels, optreden in de media. Ten slotte beraden op de rol van kerken in het publieke domein wat betreft dit onderwerp, niet alleen kerken in Groningen, maar ook kerken buiten de provincie hierbij betrekken. Dit vraagt om coördinatie om informatie te verzamelen, te delen en mensen te betrekken bij activiteiten.

Daarbij hoort ook contacten onderhouden met provinciale en landelijke politici.

De voornaamste functie van het Platform is en blijft netwerkvorming, contacten onderhouden, informatie uitwisselen, beraden over acties en standpunten, gasten uitnodigen, de ‘achterban’ informeren, bijeenkomsten beleggen en aanwezig zijn bij belangrijke bijeenkomsten van anderen om het geluid vanuit de kerken te laten horen (expertmeetings etc.)

Leden van het Platform schuiven regelmatig of incidenteel aan bij andere partnerorganisaties of werken incidenteel samen bij acties. Inmiddels is de deelname aan het Gasberaad structureel geworden, evenals aan genoemde Maatschappelijke stuurgroep, een overleg van de Nationaal Coördinator Groningen. Dit is belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen en om in contact met diverse maatschappelijke organisaties een kerkelijk geluid te laten horen. Dat is een grote verantwoordelijkheid die veel tijd en intensieve aandacht vraagt. Jacobine Gelderloos is in 2017 opgevolgd door Liebrecht Hellinga (predikant van de baptistengemeente Appingedam) . Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) keert aan deelnemers van de Maatschappelijke Stuurgroep vacatiegelden uit. Voor de deelname van het Platform aan het Gasberaad is een subsidieaanvraag in behandeling bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  De kans bestaat dat die subsidie ook echt kostendekkend is.

3. Platform Kerk en Aardbeving en kerken


Revitaliseringssubsidie

De aardbevingsproblematiek is in het getroffen gebied een dominant maatschappelijk thema. Veel bewoners hebben  te maken met schadeherstel en/of de versterkingsoperatie en is bepalend voor de toekomst van het gebied. Willen de plaatselijke gemeenten en kerken maatschappelijk relevant zijn, dan is deze problematiek van groot belang. Juist hier zijn er kansen om in contact te komen met andere maatschappelijke organisaties, samen met hen en de burgers op te trekken, pastoraal-diaconale zorg te verlenen en een eigen inbreng te hebben. Ook is er een breed oecumenisch platform ontstaan waar deze gemeenten en kerken en hun voorgangers intensief met elkaar in contact staan. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat dat de plaatselijke kerken en gemeenten zich meer van hun  maatschappelijke roeping bewust worden en worden hiermee gerevitaliseerd.  De Protestantse Kerk in Nederland stelt subsidie beschikbaar voor revitalisering van kerkelijke gemeentes. Ook de gemeentes in het aardbevingsgebied kunnen in aanmerking komen voor deze vorm van subsidie. Daarvoor moeten zij projecten  inleveren bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Concrete projecten voor subsidie-aanvraag zijn:

– Mitgoandersproject

Het plan is: vrijwilligers werven en instrueren om bewoners te begeleiden, die in welke vorm dan ook wel wat menselijke ondersteuning kunnen gebruiken in het schadeproces, de inspecties en de procedures, bij een noodzakelijke tijdelijke of definitieve verhuizing in verband met hersteloperatie etc. Hiervoor is deskundigheid nodig en ook overleg en samenwerking met verwante organisaties. Allereerst de plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen en hun diaconieën, verder Humanitas, Stut en Steun of andere verwante maatjes- en buddyprojecten.

– Project Op verhoal komen

Het plan is om het zogenaamd Contextueel Bijbellezen verder in te zetten als project in het kader van de versterkingsoperaties. Doelen daarbij: mensen die op verschillende manier daarin betrokken zijn met elkaar in contact brengen, werken aan bewustwording onder de betrokken organisaties, zoals de kerkenraden, vinger aan de pols houden, werken aan empowerment door de ervaringen te helpen verbinden met een ‘groter verhaal’, en handelingsperspectieven helpen ontdekken. Op basis hiervan kan werkmateriaal ontwikkeld worden waarmee kerken elders in de provincie zelfstandig aan de slag kunnen.

Onderdeel van het project is ook het monitoren van de ontmoetingen en uitkomsten: verslaglegging en onderzoek van de verslagen ‘om de vinger aan de pols te houden’.

Dit project vraagt ook nauwe samenwerking met plaatselijke kerken, pastores en participanten aan de versterkingsoperaties. Hiermee verbonden maar wel onderscheiden zien we ook een taak in de richting van ‘verhalen over verdwenen Groningen’ helpen bewaren.

– Toolkit

Toolkit ontwikkelen met daarin o.a.

  • preekschets
  • liturgie
  • gesprekssuggesties
  • readers – wat is er aan de hand – welke kennis is nodig?
  • handreiking jongeren. 
  • contactpersoon / ouderling aardbevingen
  • lokaal oecumenisch contact
  • groene kerk – duurzaamheid – maar ook dilemma’s als het gaat om geschiedenis, versterking, gastvrijheid. 

– Versterking en verdieping van de relatie van het Platform met de plaatselijke kerken

Voor een verdere verbreding, verbinding en verdieping  van de aardbevingsproblematiek worden de volgende activiteiten ontplooid: Nieuwsbrieven, social media, bijeenkomsten van plaatselijke contactpersonen, bijeenkomsten van beroepskrachten en overleg met bovenplaatselijke organen. 

– Nieuwe projecten – uit de gemeentes

Om aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van de bevolking is het mogelijke dat er nieuwe projecten ontstaan.


4. Platform Kerk en Aardbeving en geestelijke verzorging

Wij  zien een belangrijke taak weggelegd voor een vrijgestelde geestelijk verzorger. Deze geestelijk verzorger is zelf actief present bij ‘spannende’ momenten en ontmoetingen van bewoners (‘presentie-pastoraat’). Hij/ zij is aanspreekpunt voor iedereen die getroffen, geraakt of betrokken is bij de gasbevingen, als bewoner, als professional, als agrariër, als bedrijf, als werknemer van NAM, NCG, CVW en die behoefte heeft aan een luisterend oor, op zoek is naar ondersteuning/advies, contact met ‘lotgenoten’.  Daarnaast kan de GV kan plaatselijke pastores coachen in hun pastorale ondersteuning. Dit speerpunt heeft zijn eigen financiering. Sinds eind 2018 zijn er twee parttime geestelijke verzorgers aangesteld. 

Het Platform heeft zitting in de projectgroep Geestelijke Verzorging in het Aardbevingsgebied Groningen. Het platform is blijvend medeverantwoordelijk en heeft blijvende inspanningsverplichting voor dit project.

Tot slot

We zien dit alles als ‘missionair pionieren’ , niet gericht op zieltjes winnen voor een van de kerken, wel als een kans om inhoud te geven aan een van de doelen van kerkzijn, dus aan de missie van de Kerk: mensen helpen kracht te putten uit misschien verborgen geraakte bronnen van levensmoed, hoop en liefde en de versterking van de Groninger samenleving.Om van daaruit  gezamenlijk te werken aan de revitalisering en de presentie van de plaatselijke gemeenten in het aardbevingsgebied.