Het PKA in corona-tijd
Het coronavirus heeft ons als Platform Kerk en Aardbeving ook parten gespeeld. We konden niet vergaderen. De meeste leden zijn voorganger en staken de afgelopen maanden veel energie in het omschakelen andere vormen van vieren en pastoraat. Eind juni vond er voor het eerst sinds lange tijd weer een vergadering plaats. Er was veel animo voor!
Want de problematiek van aardbevingsschade, moeizame schadeafwikkeling en onzekerheden rond versterkingsoperaties stond niet stil. Er kwamen door de coronaperikelen nog meer spanningen bij. Het feit dat het coronavirus levensbedreigend kan zijn op korte termijn relativeerde hoogstens voor even de andere onzekerheden. Maar de bodem beweegt nog steeds en bovengronds zorgen de versterkingsoperaties of de onduidelijkheden daaromheen dan hier en dan daar voor onrust en onzekerheid.

Contactpersoon kerken aangesteld
In de loop van maart jl was het eindelijk zover: de benoeming van de ‘contactpersoon kerken’ kwam tot stand. Met financiering door het Platform Kerk en Aardbeving is ds. Liebrecht Hellinga voor 8 uur per week bij het GVA aangesteld als ‘contactpersoon kerken GVA/PKA’.  Hij is oud-voorzitter van dit Platform en was tot begin 2020 ‘coördinator samenleving’ voor ons Platform met als belangrijke taak de vertegenwoordiging in het Gasberaad. Hij ‘schoof door’ om aan te schuiven bij het overleg van de geestelijk verzorgers van het GVA die werkzaam zijn in het aardbevingsgebied. (https://gvagroningen.nl/wie-zijn-wij/)
 Hij gaat de kerken en voorgangers in het gebied waar mogelijk ondersteunen bij vragen hoe van betekenis te kunnen zijn  op sociaal-maatschappelijk gebied, vanuit de boodschap van hoop en vrede die de kerken is toevertrouwd.
De handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting PKA en Solidair Groningen-Drenthe en het contract met Liebrecht waren nog nauwelijks gezet of de coronacrisis brak uit. Hoe hij zijn werk toch heeft opgepakt valt te lezen in de bijdragen die hij voor verschillende media schrijft.

Financiering
De afgelopen maanden zijn er van verschillende kanten grotere en kleinere bijdragen binnengekomen, van gemeenten en kerkelijke fondsen, waardoor we onze bijdrage voor bovenstaande functie nu in elk voor twee jaar kunnen waarborgen. We zijn er dankbaar voor. We hebben het vertrouwen dat we de beoogde minimaal drie jaar als looptijd voor dit project kunnen halen.
En tezelfder tijd kwamen er ook middelen vrij voor het continueren van het Gasberaad en onze vertegenwoordiging daarin. Hoe die continuering gestalte te geven is een van de aandachtspunten van ons PKA voor de eerstkomende tijd.

Groningenzondag
Vorig jaar hebben we de kerken gevraagd om de laatste zondag van juni een ‘Groningenzondag’ te houden. Het voorstel was om in de kerkdienst voorbede te doen voor het werk van kerken in het aardbevingsgebied, voor de bewoners van dat gebied en voor het werk van ons Platform. We deden de suggestie om ook voor het PKA te collecteren.
We willen de kerken aanmoedigen ditzelfde ook dit jaar te doen: zondag 28 juni. Maar het mag natuurlijk ook op een ander moment! Voor woorden van gebed verwijzen we naar https://kerkenaardbeving.nl/liturgie-en-mijnbouwschade/groningenzondag/

Nieuwsbrief
het streven is om tegen het einde van de zomer weer een Nieuwsbrief tot stand  te brengen en verspreiden.

Een goede zomer!

Ds.Harmen Jansen, voorzitter PKA

Contactadres: secretaris@kerkenaardbeving.nl